Lyden af din essens – The sound of your Essence 

(English below)
Mød dig selv og andre i det ordløse sprog Primordial Language

Når vi dykker dybt ind i os selv, kan vi møde os selv i et rum, der er mere end det talte sprog. Mere end vores definerede selv, vores vaner og historier. Dette er en chance for at opdage hvem vi er bag alt det. Hvem vi også er. Eller måske hvem vi virkelig er.

Vi vil undersøge dette rum gennem bevægelse og lyd. Derefter forbinde os til vores personlige Primordial Language, som er direkte forbundet med vores dybeste selv. Vi vil tale i vores Primordial Language og opdage, hvordan det er at kommunikere med hinanden på denne måde og mødes og udveksle uden ord.

Dit Primordial Language kommer fra din Essens, det sted dybt i dig, som har svar som din tankevirksomhed ikke kan frembringe. Det forbinder dig ind i viden, i det fælles bevidsthedsfelt, hvor alle svar ligger. Vi bruger stilheden bag lydende til at forbinde os til det.

Vær åben for at gå på opdagelse, give slip og betræde en ny vej – vi lover dig at det vil berige dig og du vil få et redskab til at forbinde dig til din sjæls visdom når som helst.

Dagens indhold:
Bevægelse ind i stilheden bag alt:
– Guidet intention for dagen (hvad er du klar til at ændre/inviter ind i dit liv?)
– Guidet meditation med Primordial Language
– Qi Gong
– Breath of life meditation (hjertemeditation)
– break
Lyden af din Essens:
– Gibberish og bevægelse
– Primordial Language
– Lege og opdagelse
– Mødes i cirkel
– Sharing – inspireret handling

Hvad er Primordial Language?
Primordial Language er et sprog uden kendte ord, men det har stadig rytme og flow. Det kommer fra det dybeste sted i os selv og forbinder os til vores rødder. Det er fyldt med historier og det kan udtrykke meget mere end ord. Det er et sprog af sanserne.
Lalitah opdagede Primordial Language for snart 8 år siden. Hun holdt det hemmeligt i 7 år, troede det kun var for hende selv. Nu er hun begyndt at dele det med andre og folk bliver meget berørte og føler det ræsonnere med noget dybt i dem
“En dag i 2011 kom dette sprog til mig. På samme måde som jeg vil lære dig det. Det kom bare frem og begyndte at fortælle mig så meget. Det forbandt mig dybt ind i urkraften og jeg følte det udtrykte hvad jeg oplevede, ikke hvad jeg tænkte. Når jeg udtrykker mig på dette sprog, bliver mine tanker klarere. Det er et multidimensionalt sprog, ligesom farver er – og det savner jeg ved det talte sprog, det multidimensionelle. Og det healer – det går dybt ind og nulstiller. Det har lært mig at jo mere jeg forbinder mig til urkraften, jo højere kan jeg rejse mig og skinne mit lys i verden. Det giver mig rødder. ”

Hvad er Primordial Qi gong?

Qi Gong er Kinesisk Energi arbejde: “bevægelse med bevidsthed”
Man kan sige at Qi gong er for Kina hvad yoga er for Indien.
Qi Gong er en vej til at forbinde dig til dit flow, din styrke og bevidsthed, gennem kroppen.
Primordial Qi gong udspringer af Tao´ens visdom om at flyde med livets strøm. En Qi Gong form
hvor vi samler energierne fra jord og himmel. Vi forbinder os til månen, solen og stjernerne og lader os gennemskylle af den universelle energi og åbner os mysteriet om vores eksistens før og udover dette jordiske liv – vores URselv.

Lalitah:
Lalitah har arbejdet med Healing Arts i mere en 15 år i Danmark og internationalt. Hun har en naturlig sensitivitet og har altid været forbundet til andre dimensioner. Hun giver healing retreat baseret i AscensionTouch, udviklet fra hendes praksis. Hun er certificeret Reiki Master, Coach, Engle/energy healer, Soul Art Guide og Intuitive maleguide og har OshoTherapy trainings.
Lalitah opdagede Primordial Language for snart 8 år siden og har brugt det til healing og at forbinde sig tilbage til sin Essens. Nu er hun klar til at dele det med verden.
www.riseinlove.earth

Heidi:
Heidi har i de seneste 7 år arbejdet med kropsterapi og særligt Embodiment. Hvordan tillader vi livskraften (Qi, the breath of life, prana) at være den centrale kraft i vores healingsprocesser og som inspirerende guide i livet? Heidi arbejder med Biodynamisk Kraniosakral terapi og “Dynamic Stillness touch” som primære redskaber. Hun underviser i Primordial Qi gong, og afholder workshop med fokus på vores potentiale til at leve og heale med lethed. Embodiment er den gylden nøgle, når hun inviterer dig til at lytte dybt ind i kroppen, for at finde dørene der åbner til sproget fra vores essens/primordial self.
www.heididamsgaard.dk

Praktisk information:
Workshoppen bliver afholdt et centralt sted i Århus, Fredag d. 19. April fra 10:30 – 15:00 (præcis adresse er undervejs)
– der vil være en pause med snack og drikkevarer.

Der er plads til 10 kvinder på denne introworkshop
Price: 995 (incl. moms.)

Depositum på 300 kr sikrer din plads, rest betaling senest 09.04. Herefter er der ikke mulighed for tilbagebetaling, men du kan selvfølgelig sælge din plads videre. Bare lad os vide, hvis det bliver tilfældet. Tilmelding:info@heididamsgaard.dk Dep. og restbetaling på moblipay 60145 eller konto 5370 0318105. Skriv “primordial” sammen med din overførsel – tak.

English:
We are open to facilitate the workshop in english or with some translation.

Primordial Language – the sound of your Essence
– Meet yourself and others beyond the spoken language.

When we dive deep into essence, we can meet ourselves in the space beyond the spoken language. Beyond our defined being, habits and stories. This is a chance to discover who we are behind all that. Who we also are. Or maybe who we really are.

We will investigate that space through movement and sound. And eventually connect to our personal Primordial Language which connects us into our being. We will speak our Primordial language and explore how it is to communicate with each other through that and connect beyond words.

Your primordial language arises from your essence, the core in you who has answers that you mind can not bring forth. It connects you into ancient memories of the common consciousness where all answers are. We will use the silence behind the sound and noise to connect into that.

Be open to explore, let go and step into new grounds – we promise you, it will pay off and you will have a tool to re-connect to your soul´s wisdom at any time.

The day will contain:
Moving into the stillness behind:
– Guidet meditation w primordial language
– Guidet intention setting (what are you ready to change/to invite into your life)
– Primordial Qi Gong
– Breath of life meditation (heart meditation)
– Break
The Sound of your Essence:
– Gibberish and movement
– Primordial Language
– Playing and investigating
– Meeting in circle
– Sharing

What is primordial Language?
Primordial Language is a language without known words, but it still has a rhythm and a flow. It comes from the deepest core and it re-connects you to your roots within. It is full of stories and it expresses more than words, it is a languages of senses.
Lalitah discovered primordial language almost 8 years ago, she kept it secret for 7 years, thought it was only for herself. Now she started sharing it with others and people are deeply touched and feel it resonnates deeply within. “One day in 2011 this language came to me. Just in the way I want to teach you. It suddenly showed up, and it told me so much, connected me deep into the primordial power/source and I felt it expressed what I experience. When I express in this language my mind becomes clearer. It is a multidimensional language, just as the colors – and that is what I miss with the spoken language, the multidimensionality. And it heals – it goes deep inside and resets.
It has taught me that, the more I connect into my primordial power/source, the more I can rise and shine out into the world. It gives me my roots.”

What is primordial Qi gong?

Qi gong is Chinese Energy Work: “Movement with awareness”
You could say that Qi Gong is for China, what yoga is for India.
A way of working with flow, strength and awareness through bodywork.
The Qi Gong you will experience in this workshop is deeply rooted in the Wisdom of the Dao – how to flow easily with the stream of life.
In this Qi Gong we gather the energies of Earth and Heaven. We connect to the moon, the sun and the stars and shower ourselves in the universal energies as we enter the mystery of our existence before and beyond this earth life – our primordial self.

Lalitah:
Lalitah has worked in the field of Healing Arts for more than 15 years in Denmark and Turkey. She has a natural sensitivity and has always been connected into other realms. She gives healing retreats based in AscensionTouch developed from her years of practice. She is trained in Coaching, Reiki, Osho therapy, Energy and Angel Healing, Soul Art and intuitive painting. Lalitah discovered her Primordial Language almost 8 years ago and have used it for healing and connecting back into herself and is now ready to share it with the world.
www.riseinlove.earth

Heidi:
Heidi has for 7 years been working in the field of Embodiment. How to allow the life force to be the center of healing processes as well as an inspiration and guide in life. She works as a Bodytherapist with Biodynamic Cranial work and “Dynamic Stillness touch” as primary tools. She teaches Primordial Qi Gong and facilitates workshops focusing on our potential to live and heal with ease. Embodiment is The Golden Key as she invites you to listen deep within our body, finding the doors to the language of our soul/primordial self.
www.heididamsgaard.dk

Practical information:

The workshop is held in a Central part of Århus at Friday 19. of april (an address is coming up)
10:00-15:00 (there will be a break with snacks and tea and coffee)

There are room for 10 women in this intro-workshop
Price: 995 kr. (incl. Vat.)

Deposit of 300 kr saves you a spot in the workhop
Rest payment at 09. april. After that there will be no refund, but of course you can pass on your spot: just be sure to let us know.
Sign up at:info@heididamsgaard.dk
dep. and further payment at mobilepay 60145 or bank account 5370 0318105, please comment “Primordial”.

Primoridal Language - Healing the uterus

by Lalitah

https://soundcloud.com/user-458647253/healing_uterus_primordial_language